Οδηγίες για Άνοιγμα Χρήσης στις εμπορικές εφαρμογές PYLON

Χρήσεις

Οργάνωση => Υποδομή => Χρήσεις

Οικονομική χρήση είναι μια χρονική περίοδος, συνήθως δωδεκάμηνη, μέσα στην οποία μια επιχείρηση προσδιορίζει τα οικονομικά της αποτελέσματα.

 

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης βλέπετε την λίστα με τις υπάρχουσες χρήσεις. Στην δεξιά πλευρά της οθόνης  βλέπετε τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε.

 

Για να δείτε την λίστα των γενικών ενεργειών διαχείρισης των εγγραφών, μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό πλοήγησης της εφαρμογής.

 

Γενικά

Για κάθε χρήση συμπληρώνετε ορισμένα βασικά πεδία.

 

Πλοήγηση : Χρήση

Πεδίο

Χρήση

Κωδικός Συμπληρώνετε τον κωδικό της χρήσης
Όνομα Συμπληρώνετε το όνομα της χρήσης
Ημ/νία Έναρξης Συμπληρώνετε την ημερομηνία έναρξης της χρήσης
Ημ/νία Λήξης Συμπληρώνετε την ημερομηνία λήξης της χρήσης
Νόμισμα Επιλέγετε το νόμισμα της χρήσης από τον πίνακα των νομισμάτων
Μέθοδος Κοστολόγησης

Κάθε φορά που εκτελείτε την διαδικασία της αποτίμησης, η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη της, όλες τις κινήσεις και η αποτίμηση υπολογίζεται βάσει της τιμής που έχετε ορίσει σε αυτό το πεδίο

Επιλέγετε την μέθοδο κοστολόγησης της χρήσης από έναν πίνακα προκαθορισμένων τιμών:

  • Ετήσια Μέση Σταθμική. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, τα αποθέματα απογραφής του τέλους της χρήσης, αλλά και οποιεσδήποτε ποσότητες ενδιάμεσης περιόδου, αποτιμώνται στην μέση σταθμική τιμή που διαμορφώνεται στο τέλος της χρήσης ή της ενδιάμεσης περιόδου (πχ εξαμήνου).
  • Μηνιαία Μέση Τιμή. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, κάθε μήνας αντιμετωπίζεται σαν μια αυτοτελής διαχειριστική περίοδος με διακριτό κόστος αποθέματος. Το κόστος αυτό σχηματίζεται από το κόστος του αποθέματος της αρχής κάθε μήνα και από το κόστος των αγορών του αποθέματος που έγιναν κατά την διάρκεια του μήνα.
  • Τριμηνιαία Μέση Τιμή. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, κάθε τρίμηνο αντιμετωπίζεται σαν μια αυτοτελής διαχειριστική περίοδος με διακριτό κόστος αποθέματος. Το κόστος αυτό σχηματίζεται από το κόστος του αποθέματος της αρχής κάθε τριμήνου και από το κόστος των αγορών του αποθέματος που έγιναν κατά την διάρκεια του τριμήνου.
  • Πρότυπο Κόστος. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, η αποτίμηση της απογραφής των αποθεμάτων γίνεται σε τιμές πρότυπου κόστους.

 

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε μέθοδο αποτίμησης ενώ υπάρχουν ήδη υπολογισμένες τιμές κόστους, εκτελείτε την διαδικασία Καθαρισμός Τιμών Κόστους από τις Ενέργειες.

Περίοδοι

Ορίζετε τις περιόδους που θέλετε για την χρήση.

 

Πλοήγηση : Περίοδοι

Πεδίο

Χρήση

Α/Α Συμπληρώνετε τον αύξοντα αριθμό της περιόδου
Όνομα Συμπληρώνετε το όνομα της περιόδου
Ημ/νία Έναρξης Συμπληρώνετε την ημερομηνία έναρξης της περιόδου
Ημ/νία Λήξης Συμπληρώνετε την ημερομηνία λήξης της περιόδου

 

Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε μηνιαίες περιόδους, εκτελείτε την διαδικασία Δημιουργία Μηνιαίων Περιόδων Χρήσης από τις Ενέργειες. Επίσης, υπάρχει παρόμοια διαδικασία και για την δημιουργία δεκαπενθήμερων περιόδων. Αν θέλετε να διαγράψετε τις περιόδους της  χρήσης, εκτελείτε την διαδικασία Καθαρισμός Περιόδων Χρήσης από τις Ενέργειες.

Περίοδοι Κοστολόγησης

Ορίζετε τις αντίστοιχες περιόδους χρήσης στις οποίες γίνεται η αποτίμηση των ειδών της εταιρίας, ανάλογα με την μέθοδο κοστολόγησης.

Λογιστική

Ορίζετε τις παραμέτρους που αφορούν τα κύρια και τα δευτερεύοντα λογιστικά συστήματα.

 

Πλοήγηση : Λογιστική

Πεδίο

Χρήση

Κατηγορία Βιβλίων Επιλέγετε την κατηγορία των λογιστικών βιβλίων της χρήσης από έναν πίνακα προκαθορισμένων τιμών:

  • Έσοδα – Έξοδα
  • Γενική Λογιστική
  • Μικτό Σύστημα

 

Πλοήγηση : Λογιστική => Κύρια Συστήματα

Πεδίο

Χρήση

Έσοδα – Έξοδα Επιλέγετε το λογιστικό σχέδιο από τον πίνακα των σχεδίων λογιστικής
Γενική Λογιστική Επιλέγετε το λογιστικό σχέδιο από τον πίνακα των σχεδίων λογιστικής
Αναλυτική Λογιστική Επιλέγετε το λογιστικό σχέδιο από τον πίνακα των σχεδίων λογιστικής

 

Πλοήγηση : Λογιστική => Δευτερεύοντα Συστήματα

Πεδίο

Χρήση

Έσοδα – Έξοδα Επιλέγετε το λογιστικό σχέδιο από τον πίνακα των σχεδίων λογιστικής
Γενική Λογιστική Επιλέγετε το λογιστικό σχέδιο από τον πίνακα των σχεδίων λογιστικής
Αναλυτική Λογιστική Επιλέγετε το λογιστικό σχέδιο από τον πίνακα των σχεδίων λογιστικής

 

Κατηγορίες: Training