Τι είναι το myData;

Το myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια πλατφόρμα στην οποία παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων και απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Στόχος των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι πρωτίστως να εξυπηρετηθούν οι επιχειρήσεις από μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Αυτό θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων, μειώνοντας το διαχειριστικό τους κόστος και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Επιπλέον διευκολύνει το φορολογικό έλεγχο.

Με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ δεν παύει η λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ σημαντικός παραμένει και ο ρόλος του λογιστή για την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA.

2  Ποιούς αφορά;

Όλες τις οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην Α. 1138 /12-06-2020.

3   Πότε ξεκινά η εφαρμογή;

Το 2020 θα αποτελέσει έτος ωρίμανσης με πιλοτική εφαρμογή. Το 2021, η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA καθίσταται υποχρεωτική.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις το 2021

4   Ποιος μπορεί να ανεβάζει τα παραστατικά;

 • Η ίδια η οντότητα ή εξουσιοδοτημένος λογιστής μέσω:
  εμπορικής εφαρμογής που χρησιμοποιεί για την έκδοση των παραστατικών της
  των συνδεδεμένων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις συναλλαγές λιανικής
  της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης στο www.aade.gr/myDATA
 • Ο Πιστοποιημένος από την ΑΑΔΕ Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
 • Ο λήπτης, κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και των περιπτώσεων της παραγράφου 4 της Α. 1138 /12-06-2020
 • Ο τρίτος, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης

5   Με ποια περιοδικότητα θα ανεβαίνουν τα δεδομένα;

Τα παραστατικά διαβιβάζονται στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. ως εξής:
Α. Συνόψεις Παραστατικών Εσόδων & Εξόδων Αυτοτιμολόγησης – Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
άμεσα για τις οντότητες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
μέχρι την 20η του επόμενου μήνα για το 2020 και σε πραγματικό χρόνο από το 2021 για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις διαβίβαση
μέχρι την 20η του επόμενου μήνα όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης
Β. Συνόψεις Παραστατικών Εξόδων & Εσόδων Αυτοτιμολόγησης – Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
σε μηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά Αρχεία με διπλογραφικό σύστημα
σε τριμηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα τήρησης καθώς και για τις Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ.
Γ. Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Εξόδων
Οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας, οι οποίες διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

6   Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία;

Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών
(Αναλυτικό Βιβλίο)

Εδώ θα εμφανίζονται αναλυτικά τα παραστατικά που έχουν ανέβει (π.χ. η Αναλυτική Εκτύπωση Βιβλίου Εσόδων Εξόδων)

Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης
(Συνοπτικό Βιβλίο)

Εδώ θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση.

7   Τι ακριβώς συμβαίνει κατά το ανέβασμα των παραστατικών ;

Ενημερώνονται αυτόματα:

 • τα Έσοδα των δικών του Ηλεκτρονικών Βιβλίων και
 • τα Έξοδα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων του αντισυμβαλλόμενου Λήπτη ημεδαπής.

8   Τι είδους παραστατικά ανεβαίνουν;

Ο Εκδότης έχει την υποχρέωση να ανεβάζει :

 • τη Σύνοψη και Χαρακτηρισμό Συναλλαγών όλων των Παραστατικών (τιμολόγια/ αποδείξεις) που εκδίδει

Ο Λήπτης έχει την υποχρέωση να ανεβάζει:

 • Τα «μη-αντικριζόμενα» παραστατικά που λαμβάνει (πχ αποδείξεις λιανικών εξόδων)
 • Τα «αντικριζόμενα» παραστατικά, αυτά δηλαδή που δεν ανέβηκαν από τον εκδότη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία
 • το Χαρακτηρισμό Συναλλαγών για τα Αντικριζόμενα Παραστατικά ημεδαπής
 • τη Σύνοψη και το Χαρακτηρισμό Συναλλαγών των Αντικριζόμενων ή μη Παραστατικών ημεδαπής αλλοδαπής που λαμβάνει

Κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Εξόδων για τη διαμόρφωση του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος (πχ έξοδα μισθοδοσίας σε μηνιαία βάση, αποσβέσεις σε ετήσια βάση κλπ)

9   Τι είναι ο Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών;

Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών είναι η κατάταξη των συναλλαγών ανάλογα με το είδος τους, προκειμένου να απεικονίζονται ορθά στα Ηλεκτρονικά Βιβλία.
Οι χαρακτηρισμοί διαχωρίζονται σε Κατηγορίες και Τύπους. Για παράδειγμα, το «Τιμολόγιο Πώλησης» μπορεί να χαρακτηριστεί σε Κατηγορία: «Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων» ή «Έσοδα από Πώληση Προϊόντων» ή «Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών» κλπ και Τύπο Χαρακτηρισμού ο οποίος αναφέρεται στο πεδίο Ε3.

10   Ποιες πληροφορίες των παραστατικών ανεβαίνουν στην πλατφόρμα;

 • Στοιχεία αντισυμβαλλόμενων ημεδαπής / αλλοδαπής
 • Είδος Σύνοψης Παραστατικού: «Τιμολόγιο Πώλησης»
 • Στοιχεία Συναλλαγής (χωρίς Περιγραφή Ειδών – Υπηρεσιών)
 • Καθαρή Αξία + ΦΠΑ – Παρακρατήσεις + Λοιποί Φόροι + Χαρτόσημα + Τέλη – Κρατήσεις Λοιπών Φορέων του Δημοσίου = Συνολική Αξία Παραστατικού
 • Συσχετιζόμενα Παραστατικά (Πιστωτικά, Συμπληρωματικά)

11   Τι είδους παραστατικά ανεβαίνουν;

Η ΑΑΔΕ και μετά η λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αντιπαραβάλλει τα δηλωθέντα ποσά σε αυτές με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Με τη συσχέτιση των λογιστικών αρχείων των οντοτήτων και των ηλεκτρονικών βιβλίων της πλατφόρμας, οι οντότητες θα γνωρίζουν:

 • ποια παραστατικά είναι στο Αναλυτικό Βιβλίο και δεν τα έχουν παραλάβει, ούτως ώστε να τα αναζητήσουν,
 • ποια παραστατικά έχουν καταχωρήσει στα λογιστικά τους αρχεία και δεν βρίσκονται στο Αναλυτικό Βιβλίο, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην οριζόμενη διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα στη Λήπτρια οντότητα να μην αναγνωρίζει – αποδέχεται παραστατικό που έχει ενημερώσει το Αναλυτικό Βιβλίο της στο σκέλος των Εξόδων.

12   Τι είδους παραστατικά ανεβαίνουν;

 1. Καταχώρηση παραστατικών
 2. Διαβίβαση των εσόδων
  της επιχείρησης εφόσον αυτά δεν έχουν διαβιβαστεί από την ίδια
 3. Λήψη των παραστατικών που έχουν ανέβει στο myDATA και συσχέτιση με τις λογιστικές εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή
 4. Αποστολή χαρακτηρισμού
  Κατηγορίας και Τύπου
 5. Υποβολή Δηλώσεων
  (ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι Φόροι, Χαρτόσημο, Φόρος Εισοδήματος, λοιποί φόροι)
Κατηγορίες: News