Αγαπητοί Συνεργάτες,

Προς εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας ΠΟΛ 1195/2018, η οποία αντικαθιστά την ΠΟΛ 1167/2018, καθώς και της ΠΟΛ 1166/2018, πέρα των άλλων, προκύπτει και η ανάγκη αναβάθμισης των Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) καθώς και του λογισμικού συνεργασίας των τελευταίων με τις εμπορικές εφαρμογές (Driver A & B).

Δυο είναι η κύριες αλλαγές που επέρχονται με τις δυο αυτές ΠΟΛ:

1.    Διαφοροποίηση του αρχείου e.txt, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό, αφενός τα στοιχεία του παραστατικού που ακυρώνεται όταν εκδίδεται ειδικό ακυρωτικό παραστατικό και αφετέρου να συμπεριληφθεί η παρακράτηση φόρου στο εκδιδόμενο παραστατικό, αν συντρέχει τέτοιος λόγος.

2.    Η δυνατότητα συγχρονισμού της ώρας του φορολογικού μηχανισμού με αυτή του server της ΓΓΠΣ, καθόσον δεν επιτρέπεται απόκλιση από την πραγματική ώρα και όταν αυτό συμβαίνει μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 500 € (βάσει του ν.4174/2013, άρθρο 54, περίπτωση ια. «λειτουργία ΦΗΜ με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές»).

Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι οι Φορολογικοί Μηχανισμοί που λειτουργούν σήμερα και οι προδιαγραφές τους δεν είναι σύμφωνες με τις ΠΟΛ.1220 & 1221 (Νέων Προδιαγραφών), αυτοί δηλαδή που διατέθηκαν έως και τα τέλη του 2013 (RBS 100) δεν είναι σε θέση να αναβαθμιστούν, θεωρούμε σκόπιμο να αντικατασταθούν με νέους των οποίων οι προδιαγραφές ανταποκρίνονται στις πρόσφατες απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Όσον αφορά τους Φορολογικούς μηχανισμούς που λειτουργούν στις επιχειρήσεις και οι προδιαγραφές τους είναι σύμφωνες με τις ΠΟΛ.1220 & 1221 (Νέων Προδιαγραφών), αυτοί δηλαδή που διατέθηκαν από τις αρχές του 2014 και αργότερα (RBS 101-NET), παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω πρόσφατες ΠΟΛ.Η Εταιρεία μας έχει διαθέσιμες τις νέες αυτές αναβαθμίσεις και οι συνεργάτες μας μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας προκειμένου να τις προμηθευτούν.

Κατηγορίες: News